info:Sibrandahus

HET NATUURRESERVAAT

“Klaarkampermeer” Beschrijving van het gebied Het natuurreservaat “Klaarkampermeer”,
dat op ongeveer 4 km ten zuidwesten van Dokkum ligt, tussen Sibrandahus en Rinsumageest achter de Klaarkampstermeermolen,
dankt zijn naam aan het meer, dat eertijds lag bij het kloosterklaarkamp.
Zowel het klooster als het meer zijn verdwenen.
Van het klooster resten nog diverse goed herkenbare overblijfselen.
De grachtenen wallen tekenen zich nog in het terrein af en het puin herinnert eveneens aan het vroegere gebouw.
Van het meer zijn nu allen nog een kleine, ondiepe plas en enige laaggelegen graslanden overgebleven.

HET WATER
Het grootste gdeelte van het Klaarkampermeer bestaat uit half-natuurlijke graslanden en uit brakwater-moeras.
Dat brakke karakter geeft het reservaat zijn bijzondere betekenis: ook het meertje is zout tot brak.
Als het zomers droog genoeg is en de waterstand daardoor laag wordt, komen boomstronken te voorschijn die dan door een laagje zout wit uitslaan.
Het waterpeil wordt door een gemaal van het waterschap bij de molen in het boezumwater gepomt.
De Klaarkampstermeermolen kan ook worden ingezet als het nodig is.
Op afspraak is de Klaarkampstermeermolen te bezichtigen. Molenaar G.T.J.Stockmann 0622296659

VEGETATIE
Tezamen met nog enkele kleinere ondiepe plasjes wordt het meertje omgeven door een rietmoeras.
Rond het rietmoeras gelegen deels zoete en deels brakke graslanden, zijn tal van planten uit brakke milieus te vinden, zoals,

melkdkruid
melkruid
schijnspurrie
schijnspurrie
zeebies
zeebies
aardbeiklaver
aardbeiklaver
waterpunge
waterpunge
zilte rus
zilte rus
zeekraal
zeekraal
zeeaster
zeeaster
DE WEIDEVOGELS
Het resrvaat is zeer vogelrijk.

Van de weidevogels broeden de kievit, grutto, tureluurkemphaan, scholekster en verder soorten alsslobeend, veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper, zomertaling kuifeend.
Bijzonder is het broedvoorkomen van kluut en visdief. In de trektijd zijn er ruitersoorten, snippen, eenden en ganzen.
Foerageerende lepelaars worden vrijwel elk jaar gezien.
Kievit
Kievit
grutto
grutto
tureluur
tureluur
kemphaan
kemphaan
scholekster
scholekster
slobeend
slobeend
veldleeuwerik
veldleeuwerik
gelekwikstaart
gelekwikstaart

HET BEHEER
Met uitzondering van het moeras-deel en de directe omgeveing daarvan, worden alle graslanden verpacht aan veehouders uit de buurt.
Zij houden zich aan de late maaidatum (22 Juni en 1 Juli) en scharen lage dichtheden jongvee in.
Het natte moerasdeel wordt door het Staatsbosbeheer in eigen beheer en met aangepaste machines gehooid.

graspieper
zomertaling
zomertaling
kuifeend
kuifeend
kluut
kluut
snip
snip
eenden
ganzen
ganzen
lepelaars

 

DE TOEGANKELIJKHEID
Alleen in de broedtijd is het reservaat voor bezoekers gesloten (15 april tot 15 juni).
De nodige rust voor broedende en foeragerende vogels wordt ondersteund door paalrecht van de nabijgelegen eendenkooi waarbinnen het reservaat ligt.